Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

24-nji sentýabrda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçiriler

«Türkmenpoçtanyň» çaparçylyk hyzmaty bilen wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi sanly ulgamyň we häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň täze gazananlary barada söhbetdeşlik gurnady

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Bütindünýä emeli aň maslahatyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň täze ilçisini kabul etdi

Bize ýazyň!

E-poçta salgyňyz çap edilmez. Gerekli meýdanlar * bilen bellenilýär