Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

24-nji sentýabrda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçiriler

«Türkmenpoçtanyň» çaparçylyk hyzmaty bilen wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi sanly ulgamyň we häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň täze gazananlary barada söhbetdeşlik gurnady

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Bütindünýä emeli aň maslahatyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi

    Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, Türkmenistanda aragatnaşyk babatda döwlet syýasatyny durmuşa geçirýän hem-de aragatnaşyk babatda işiň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar. Agentlik üstüne ýüklenen wezipeleriň çäklerinde ýerli we öýjükli telefon aragatnaşygy, internet ulgamy, poçta hyzmatlary, sanly ykdysadyýet, kiberhowpsuzlygy, hemra aragatnaşygy, milli tele we radio ýaýlymlaryny ýaýratmak, hünärmenleri taýýarlamak ýaly ugurlar boýunça işleri durmuşa geçirýär. 2015-nji ýylda «TürkmenÄlem 52°E» ilkinji milli emeli hemranyň älem giňişligine çykarylmagy netijesinde dünýä ülňülerine laýyk gelýän telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamynyň, ýokary hilli tele we radio ýaýlymlarynyň kemala gelmegi üçin uly mümkinçilikler döredildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, Halkara Elektroaragatnaşyk bileleşiginiň, Bütindünýä Poçta birleşiginiň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Aragatnaşyk boýunça sebit arkalaşygynyň, GSM assosiasiýasynyň, IP salgylary we Domen atlary berkitmek boýunça Internet – korporasiýasynyň (ICANN) we başga-da birnäçe iri halkara guramalarynyň doly hukukly agzasy bolup, bu guramalar bilen uzakmöhletleýin işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýar.

 

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň garamagyndaky edara-kärhanalar:

1. «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy we onuň garamagyndaky 5 sany welaýat kärhanalar;

2. «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy we onuň garamagyndaky 4 sany welaýat kärhanalar;

3. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet Kiberhowpsuzlyk gullugy;

4. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy;

5. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet feldýeger gullugy;

6. «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Kosmos müdirligi;

7. Politehniki orta hünär okuw mekdebi;

 

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň paýly gatnaşygyndaky jemgyýetleri:

1. «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;

2. «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;

3. «Türkmen hemrasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;

4. «Türkmentehnolgurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti;

5. «Türkmendomen» Hojalyk jemgyýeti;

6. «Bagtyýar» Hojalyk jemgyýeti;

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi