Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň täze ilçisini kabul etdi

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri Arkadag şäherinde geçirilen tegelek stolda giňişleýin beýanyny tapdy

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

1-nji iýundan Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawy hereket edip başlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-njy iýundan başlap, Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawyny ýola goýýar.

Bu ugur boýunça awtobus hepdäniň ähli güni sagat 06:00-da Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunda ýerleşýän halkara awtomenzilden ýola düşýär, 13:00-da bolsa «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Ýelkenli köçesiniň ugrunda ýerleşýän awtoduralgadan yzyna ugraýar. Şäherara awtobus gatnawyny amala aşyrýan raýatlar degişli kassalardan petekleri satyn alyp bilerler. 

Gatnawyň bir tarapy üçin petegiň bahasy 75 manat möçberinde bellenildi.

Habarlaşmak üçin: 44-35-30; 44-35-20.