Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň täze ilçisini kabul etdi

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri Arkadag şäherinde geçirilen tegelek stolda giňişleýin beýanyny tapdy

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat

Mihail Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek nobatdaky mejlisine gatnaşar

Premýer-ministr Mihail Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek nobatdaky mejlisine gatnaşar.

Bellenilişi ýaly, Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisini 2024-nji ýylda Arkalaşygyň çäginde Russiýanyň ýolbaşçylygynda geçiriler.

Mejlisiň dowamynda GDA-nyň çäginde söwda we ykdysady hyzmatdaşlyk, şol sanda energiýa, ulag infrastrukturasy we beýleki meseleler boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmek ýaly meselelere garamak meýilleşdirilendigi bellenildi.

Mejlisiň ahyrynda birnäçe köptaraplaýyn resminama gol çekmek hem meýilleşdirilýär.