Aşgabat – Awaza ugry boýunça awtobus gatnawynyň petekleri «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «e.gov.tm» portalynda

Aşgabatda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsert geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

1-nji iýundan Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawy hereket edip başlar

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplaryna ykdysadyýet ugry boýunça okuw sapak geçirildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» topary maglumat howpsuzlygy boýunça halkara ýaryşda üçünji orny eýeledi

TÜRKMENISTAN BILEN KATARYŇ ARASYNDA GÖNI HOWA GATNAWYNYŇ ÝOLA GOÝULMAGYNA GARAŞYLÝAR

Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň we Gresiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy geçen alty ýylyň dowamynda ep-esli artdy

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda «Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň» binasynda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi.

Mejlise Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň we Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, beýleki çagyrylanlar gatnaşdylar.

«Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler mejlisiň esasy meselesi boldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde şu ýyl ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlary boýunça çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly meseleler girizildi.