HABARLAR

BUÝRUK


B U Ý R U K  110/1-Ö

«10» maý 2019 ý. Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň

Jezalary ýerine ýetirýän edaralarynda

saklanylýan iş kesilenleriň ýurdumyzyň

çäginde telefon gepleşiklerine bolan

hukugyny üpjün etmek hakynda

 

       Türkmenistanyň Jenaýat ýerine ýetiriş kodeksiniň 63-nji maddasyna, “Aragatnaşyk hakynda”  Türkmenistanyň Kanunyna, "Hukuk namalary hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji we 44-nji maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Jezalary ýerine ýetirýän edaralarynda saklanylýan iş kesilenleriň ýurdumyzyň çäginde telefon gepleşiklerine bolan hukugyny üpjün etmek üçin, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda çykaran 1078 belgili karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi hakyndaky Düzgünnamadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, buýurýaryn:

         1. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Jezalary ýerine ýetirýän edaralarynda saklanylýan iş kesilenleriň ýurdumyzyň çäginde şäher we şäherara (şol sanda öýjükli operatorlaryna) telefon gepleşiklerine çykyş gepleşikleri üçin 1 minudyň bahasyny 0,10 manat möçberinde bellemeli.

         2. Şu buýrugyň döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş gününiň dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli we resmi çap edilen güni bu barada Türkmenistanyň Adalat ministrligine habar bermeli.

         3. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine ministriň orunbasary H.Hudaýgulyýew we "Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň başlygy B.Öwezow gözegçilik etmeli.

 

 

 

 Ministr                                                          T.Dürhanow