2020-nji ýyl Türkmenistan
Bitaraplygyň mekany

2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip yglan etmek hakynda Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly uly döredijilik üstünliklerine, ýatdan çykmajak şanly wakalara beslenip, ýurdumyzyň täze taryhynyň sahypalaryna ýazylýar. Tamamlanyp barýan ýyl türkmen jemgyýetinde agzybirligiň we jebisligiň höküm sürmegi, halkymyzyň öz milli Lideriniň töweregine has-da mäkäm jebisleşmegi, ýurdumyzyň döwlet gurluşynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegi, demokratik başlangyçlaryň ösdürilmegi, halkymyzyň maddy, ruhy-medeni, taryhy mirasynyň we däp-dessurlarynyň giňden wagyz edilmegi bilen häsiýetlendirilýär.

Döwlet hyzmatlarynyň portaly

Döwlet hyzmatlary – bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilikleri berýär.

www.e.gov.tm

Sanly çözgüt – 2020

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi.

Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurdumyzyň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda giň mümkinçiligi bolan programma üpjünçilikleri işläp düzýän we innowasion oýlap tapmalar bilen meşgullanýan fiziki we ýuridiki şahslary ýüze çykarmak hem-de höweslendirmek maksady bilen «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan bäsleşik yglan edilýär.

Täzelikler

«Türkmentel-2020» halkara sergisi

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş e...

«Türkmentel-2019» halkara sergisi

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş e...

Täze hyzmatlary

...
IP TV

Täze nesil telewideniýe ulgamy bilen tanyş boluň

WiFi

Wi-Fi dürli köpçülikleýin ýerlerde we seýilgählerde ornaşdyrylan simsiz internet hyzmaty.

...
Online TV

Türkmen telewideniýe kanallaryny online seretmek mümkinçiligi