Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň 237 belgili buýrugy


        “Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň sistemasynda graždanlaryň tekliplerine, arzalaryna we şikaýatlaryna garamagyň hem-de olary hasaba almagyň tertibi hakyndaky Gollanmany tassyklamak barada” Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň 1997-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda çykaran 178 belgili buýrugyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda  Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministriniň 2018-nji ýylyň 17-nji oktýabryndaky 237 belgili buýrugy, 2018-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 1170 belgi bilen döwlet belligine alyndy (buýruk bilen kanunçylyk sahypamyzda tanşyp bilersiňiz).

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.