Täze ösüşlere badalga


      Soňky üç ýylyň içinde ýurdumyzda sanly telefon beketleriniň 400-den gowragy gurnaldy. Bu beketler az göwrümli bolup, olar uzak ýerlerde we oba ýerlerinde ýerleşýän ilatly nokatlar üçin niýetlenendir. Olaryň käbirlerini umumydöwlet aragatnaşyk ulgamyna birikdirmek üçin Türkmenistanyň ilkinji “Türkmen Älem 52.0E” milli emeli hemra ulgamynyň hyzmatlaryndan peýdalanylýar.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.