Belgileýiş resurslary


        Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministriniň 2018-nji ýylyň 21-nji awgystyndaky 195 belgili buýrugy bilen “Türkmenistanyň ýeke-täk telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamynyň belgileýiş resurslaryny, şol sanda Türkmenistanyň halkara aragatnaşyk ulgamlarynyň segmentlerini paýlamagyň we peýdalanmagyň Tertibi” tassyklanyp, 2018-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 1156 belgi bilen döwlet belligine alyndy (adybir tertip bilen kanunçylyk sahypamyzda tanşyp bilersiňiz).

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.