Milli maksatnamanyň ýerine ýetirilşi


                                                 “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň,

                                              etraplardaky şäherçeleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň

                                         ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli

                                                    döwür üçin Milli maksatnamasynyň” ýerine ýetirilşi

         Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary we atalyk aladalary esasynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagyna uly üns berilýär. Adam hakynda alada etmek Hormatly Prezidentimiziň üstünlikli amala aşýan ýaşaýyş-durmuş syýasatynyň aýratyn tapawutlylyklarynyň biri bolup durýar.

        Häzirki wagtda 2018-nji ýylyň bäş aýynyň jemi boýunça Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligine degişli bolan “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk Döwlet kompaniýasy tarapyndan kabelleri geçirmek meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin 1 340,291 km telekomunikasiýa kabeli geçirildi we 400%-den gowrak ösüş gazanyldy. Ilata we edara-kärhanalara telefon nokatlaryny gurnamak işleri geçirildi, netijede 17 792 sany telefon nokatlary gurnaldy. Bu bolsa ösüş meýilnamasynyň  230%-den gowragy ýerine ýeirildi.

       Ilatyň we edara-kärhanalaryň giň zolakly internet ulgamyna birikmek isleglerini kanagatlandyrmak üçin Türkmenistan boýunça göwrümi 10 000 golaý telefon nokatlyk 296 sany awtomatlaşdyrylan sanly telefon beketleri ulanyşa goýberildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2020. ÄHLI HAKLAR GORALAN.