Aragatnaşyk hyzmatlaryny ygtyýarlylandyrmak üçin dalaşgärleriň amala aşyrmaly işleriniň tertibi ( 2-nji ädim )


Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifikatoryna laýyklykda ygtyýarlandyrylýan işiň görnüşleri
Diňe tehniki hyzmaty, installýasiýa (düzmek, programirlemek we gaýtadan programirlemek), aragatnaşyk ulgamyny, aragatnaşyk geçiriji ugurlaryny, telefon aragatnaşyk serişdelerini, maglumat geçiriji ulgamyny, şeýle-de pudaklaýyn telefon stansiýalaryny gaýtadan dikeldiş işleri.

Döwlet pajy: 600 manat

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2019. ÄHLI HAKLAR GORALAN.