Aragatnaşyk hyzmatlaryny ygtyýarlylandyrmak üçin dalaşgärleriň amala aşyrmaly işleriniň tertibi ( 3-nji ädim )


Talap edilýän hatlar
 1. 1.Aragatnaşyk ministriň adyna hat (kodlary görkezmek bilen)
 2. 2.Ynanç haty (pasport nusgasy bilen), ýa-da buýruk (direktor) (nusgasy bilen)
Talap edilýän resminamalar
 1. 1.Dalaşgäriň hukuk maglumatlary
 2. 2.Hukuk salgysy
 3. 3.Peýdalanjak enjamlaryň doly tehniki häsiýetnamasy
 4. 4.Peýdalanjak enjamlaryň ulanyljak ýerleri
 5. 5.Ulanylmagyň esasy maksady (iş görnüşleri boýunça iş meýilnamasy)
 6. 6.Edara-kärhananyň döredilen wagty
 7. 7.Aragatnaşyk babatyndaky işleri amala aşyrmaga hasaba alnan wagty we ýerine ýetirýän hyzmatlaryň görnüşleri
 8. 8.Ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan bildirilen nägilelikleri barada maglumat
 9. 9.Kim üçin we nähili işler ýerine ýetirilenligi barada maglumat
 10. 10.Esaslandyryjynyň we ýolbaşçynyň pasport nusgalary
 11. 11.Telekeçiler birleşmesiniň agzalygy barada resminamanyň nusgasy