Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň "Politehniki" orta hünär okuw mekdebi


turkmenche Kompýuter ulgamynda, programma üpjünçiliginden işläp bilýän başarjaň ýaş hünärmenleri tölegsiz şertde(mugt) 6 aýlyk okuw kursuna çagyrýar.
Okuwa isleg bildirýänleriň resminamalary 2016-njy ýylyň Fewral aýynyň 22-ne çenli kabul edilýär.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi 2019. ÄHLI HAKLAR GORALAN.